local_shipping Gratis frakt
update Leveranstid 2-5 dagar
verified_user 5 års garanti

Användarvilkor

Dessa användarvillkor gäller för alla eFlexFuel-produkter, tillhörande ledningsnät och tillbehör som tillverkas av StepOne Tech Oy (nedan kallad tillverkaren). Läs användarvillkoren noggrant innan du använder eFlexFuel-produkten. Detta kommer att säkerställa att båda parter (tillverkare och kund) är medvetna om hur de ska gå till väga i olika situationer i samband med användningen av ombyggnadssatsen.

GARANTI OCH RETURRÄTT FÖR UTRUSTNING

Tillverkaren ger en begränsad garanti på två år (24 månader) på styrenheten och andra produktkomponenter från och med inköpsdatumet. Tillverkarens garanti är frivillig och ger kunden rättigheter som inte omfattas av konsumentskyddslagstiftningen.

Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Detta garanterar att produkten fungerar på bästa sätt. Produkten får endast användas för sitt avsedda ändamål i en kompatibel motor. Garantin är ogiltig om produkten har installerats felaktigt eller om produkten har skadats på ett sätt som inte kan hänföras till normalt slitage eller ett tillverkningsfel. Garantin gäller inte om systemet har överförts från ett fordon till ett annat.

Modifiering av utrustningen på något sätt utan tillverkarens skriftliga medgivande upphäver tillverkarens ansvar enligt garantin.

I händelse av ett fel på produkten som kan tillskrivas onormalt slitage eller ett tillverkningsfel är det kundens ansvar att vid behov skicka in den defekta produkten med ett garantianspråk till tillverkaren för bedömning. En berättigad fordran ger tillverkaren rätt att efter eget gottfinnande

  • Reparera produkten med nya eller begagnade delar med tillförlitlig eller likvärdig prestanda.
  • Ersätt med en ny produkt som åtminstone är funktionellt likvärdig med den återställda produkten.
  • Återbetala produktens inköpspris och lämna produkten till tillverkaren.

Reparerade eller utbytta produkter garanteras i 90 dagar från datumet för utbytet eller reparationen. Reparerade eller utbytta produkter kan skilja sig från nuvarande produkter med en nyare version som kan skilja sig från den tidigare.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till alla ändringar, utvidgningar, tillägg och förbättringar som kunden gör på utrustningen. Oanvända produkter har 14 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen.

PRODUKTANSVAR

Användningen av eFlexFuel-produkten sker alltid på användarens egen risk. Observera att biltillverkarens garanti för en ny bil kan bli ogiltig när produkten installeras i bilen.

Tillverkarens garanti är begränsad till de produkter som levereras av tillverkaren enligt detta avtal.

Tillverkaren ska under inga omständigheter vara ansvarig för skador som uppstår till följd av brott mot dessa garantivillkor eller för eventuella följdskador.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador på installationsplatsen som kan uppstå till följd av användning av bränsle med högre etanolhalt. Tillverkaren täcker inte heller skador som kunden orsakat på installationsplatsen, skador som orsakats av installatören eller skador som orsakats av tredje part på installationsplatsen. Eventuella skador på fordonet till följd av användning av en defekt eFlexFuel-enhet är användarens ansvar.

Etanolgivaren ska monteras med hjälp av tillbehör som godkänts av tillverkaren (inklusive snabbkopplingar och bränsleslang).

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella konsekvenser av att lokala bestämmelser inte följs. Användaren måste vara medveten om lokal lagstiftning och andra bestämmelser för att uppgradera fordonet till bioetanolbaserat bränsle. Observera att användningen av eFlexFuel kan strida mot lagen i olika länder.

Kompatibilitetsinformation som tillhandahålls av tillverkaren eller distributören av eFlexFuel är alltid en uppskattning. eFlexFuel installeras nästan alltid i ett begagnat fordon, vars egenskaper kan ha ändrats jämfört med originalet. Därför kan det finnas situationer där produkten är lämplig för majoriteten av identiska fordon, men inte för alla fordon. Till exempel kan överdrivet slitna komponenter på tändsidan och bränsletillförseln störa anordningens funktion så att den inte fungerar som avsett. Vid kompatibilitet, kontakta inköpsstället eller tillverkarens kundtjänst.

Observera att eFlexFuel Bluetooth-appen kanske inte fungerar med de flesta tillverkares terminalversioner eller operativsystem. Om Bluetooth-anslutningen till appen misslyckas är det inte ett giltigt skäl för att lansera en ny produkt.

Vid problem med eFlexFuel ska kunden kontakta distributören eller tillverkaren direkt.

Tillverkaren kommer inte att ersätta tredjepartsinterventioner och kommer inte att vara direkt eller indirekt ansvarig för tredjepartsinstallationer.

Tillverkaren ska inte på något sätt vara ansvarig för installationsfel eller andra krav som uppstår om installationen inte utförs av tillverkaren.

Utrustningen får inte installeras, monteras eller användas utan att ha läst användningsvillkoren.

2023-07-14