local_shipping Ilmainen kotiinkuljetus
update Toimitusaika 1-3 päivää
verified_user 5 vuoden takuu rekisteröinnillä

Muuntotuki is back!

1. heinäkuuta 2024 alkaen muutoskatsastetuille autoille voi hakea Traficomin 200 € muuntotuen!

eFlexFuel lisätakuu

Johdanto

Ennen eFlexFuel® konversiolaitteen asennusta asiakkaan on tehtävä tarvittavat toimenpiteet laitteen valmistajan tai laitteen valmistajan hyväksymän yhteistyökumppanin kanssa selvittääkseen tarkasti ja yksilöllisesti onko hänen ajoneuvonsa (vuosimalli ja ajomäärä huomioon otettuna) yhteensopiva eFlexFuel-laitteen kanssa, sekä tarvittaessa mitkä osat on harkittava vaihdettavaksi, jotta yhteensopivuus olisi täydellinen, eikä ajoneuvo vahingoittuisi kosketuksesta E85-bioetanolin kanssa.

eFlexFuel lisätakuun yleiset ehdot

A. Takuun voimaantulo

Takuuaika alkaa tuotteen asennuksen jälkeen sen laskutuspäiväyksestä. Ajoneuvo tulee muutoskatsastaa E85-bioetanolikäyttöiseksi kolmen kuukauden kuluessa asennuspäivästä. Mikäli laskutus tai muutoskatsastus lykkääntyy, takuun voimaantulopäivää siirretään vastaavasti. Takuu siirtyy automaattisesti kaikille ajoneuvon seuraaville omistajille sillä edellytyksellä, että alempana mainitut takuuehdot täyttyvät. Tämän takuun tarkoituksena ei ole korvata valmistajalle lakisääteisesti määrättyjä velvoitteita, vaan täydentää niitä.

B. Takuun kattavuus

Takuu kattaa kaikki moottorin, säiliön, polttoainejärjestelmän, jälkikäsittelyjärjestelmien ja minkä tahansa osan mahdolliset vauriot, jotka johtuvat yksinomaan konversiolaitteen valmistusvirheestä normaaleissa käyttöolosuhteissa ja jotka johtuvat kosketuksesta E85-polttoaineen kanssa. Tämä kattavuus ei koske takuun piiristä poissuljettuja tapauksia, jotka on määritelty ja lueteltu kohdassa "TAKUUN POISSULKEMINEN". Tämä takuu kattaa enintään 4000 € (neljätuhatta euroa alv 0%) vauriot ajoneuvoa kohden. Takuu ei korvaa kuitenkaan missään olosuhteissa suurempaa summaa kuin mitä ajoneuvon kaupallinen arvo oli ennen vahingoittumishetkeä.

Takuuaika on 12 kuukautta tai 20000 (kaksikymmentätuhatta) kilometriä ajoneuvoille, joiden kilometrilukema on alle 125 000 km asennushetkellä.

Tämä takuu ei koske ajoneuvoja, jotka ovat yli 5 vuotta vanhoja ja/tai joiden kilometrilukema on 125 000 km tai enemmän eFlexFuel® konversiolaitteen asennuspäivänä.

C. Asiakkaan vastuu

Takuu kattaa vain ajoneuvot, jotka täyttävät seuraavat ehdot samanaikaisesti: ajoneuvot on oltava huollettuna ajoneuvon valmistajan suositteleman huolto-ohjelman mukaisesti, niiden on täytettävä teknisen tarkastuksen vaatimukset eikä ajoneuvoissa saa olla vikoja, jotka ilmenevät kojelaudan merkkivaloissa tai joita esiintyy tai on esiintynyt ajoneuvon ajotietokoneessa.

On tärkeää olla käyttämättä ajoneuvoa, mikäli moottorivian merkkivalo palaa. Vastuu on asiakkaalla, mikäli hän käyttää ajoneuvoa, vaikka havaittavissa on toimintahäiriö.

Takuuehdot

Takuu kattaa yksinomaan takuunalaisten vahingoittuneiden osien maksuttoman korjauksen tai vaihdon. Työvoima näihin korjauksiin tai vaihtoihin korvataan valmistajan antamien lisäohjeiden perusteella.

Jo käytössä olleiden osien takuukäsittelyn yhteydessä eFlexFuel® pidättää itselleen oikeuden korvata viallinen osa vastaavassa kunnossa olevalla osalla tai maksaa vastaava korvaus.

Takuun puitteissa vaihdetut vahingoittuneet osat siirtyvät eFlexFuel®:in omistukseen ja säilytetään takuun kattamien korjausten suorittaneen eFlexFuel®:in valtuutetun yhteistyökumppanin hallussa.

 • eFlexFuel konversiolaite on asennettava eFlexFuel®:in valtuuttaman yhteistyökumppanin toimesta.
 • Takuuvaateen täytyy olla liitännässä eFlexFuel konversiolaitteen käyttöön.
 • Takuuvaade on tehtävä asianomaisen eFlexFuel®:in valtuutetun yhteistyökumppanin toimesta, sen jälkeen kun hän on suorittanut asianmukaisen vianmäärityksen.
 • eFlexFuel® konversiolaitteen on oltava asennettu ammattitaidolla eFlexFuel®:in antaman koulutuksen, tietojen ja tarkkojen ohjeiden mukaisesti.
 • Ohjainlaitteen tai muun konversiolaitteen osan ei tule olla lähellä häiriöalueita (kuten esimerkiksi virranjakajaa, sytytyskomponentteja tai xenonvaloja).
 • Ohjainlaitteen tai muun konversiolaitteen osan ei tule olla epäsopivassa lämpötilassa toimintansa ja kestävyytensä kannalta (kuten esimerkiksi lähellä pakokaasujärjestelmää tai pakoputken kokoajaa).
 • Ajoneuvo on muutoskatsastettava E85-bioetanolille takuuehtojen mukaisesti.

Takuu ei kata seuraavia tapauksia:

 • Normaalista kulumisesta johtuvat viat: Tällä tarkoitetaan osia, jotka ovat alttiita vaihtamiselle ajoneuvon elinkaaren aikana normaalin käytön aiheuttaman heikkenemisen vuoksi. Huom: E85 bioetanolin käyttö polttoaineena saattaa lyhentää sytytyskomponenttien tai polttoaineen syöttökomponenttien tai suodattimien käyttöikää.
 • Ajoneuvon suunnittelun tai valmistukseen liittyvät virheet, jotka kuuluvat valmistajan lakisääteisen takuun piiriin.
 • Täysin tai osittain ajoneuvon huollon laiminlyönnistä johtuvat viat, mukaan lukien ajoneuvon valmistajan suosittelemat päivittäisten ja/tai säännöllisten tarkastusten laiminlyönti. Samoin takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat sopimattomien tai huonolaatuisten voiteluaineiden ja/tai polttoaineiden käytöstä (esimerkiksi veden tai kosteuden läsnäolo).
 • Viat, joka olivat olemassa ennen konversiolaitteen asentamista.
 • Viat, jotka aiheutuvat huollon tai korjauksen virheellisestä suorittamisesta tai huollon tai korjauksen laiminlyönnistä ajoneuvossa.
 • Ylivoimaisista syistä tai seuraavista ulkoisista tekijöistä aiheuttavia vikoja:
  • Tulipalo, räjähdys, liikenneonnettomuus, varkaus, ajoneuvon takavarikointi.
  • Vandalismi ja tahalliset vahingonteot.
  • Eläimen aiheuttama vaurio, erityisesti jyrsijöiden tai hyönteisten aiheuttama vaurio.
  • Väärinkäyttö, erityisesti ylikuormitus, moottorin ylikierrostoiminta tai laiminlyönti, erityisesti huolimaton ajokäyttäytyminen.
  • Urheilu- tai kilpakäyttö.
  • Ajoneuvon käyttö kaupalliseen tarkoitukseen.
  • Merkittävä muokkaus tai muutos ajoneuvossa.
  • Ilmastolliset tapahtumat, liiallinen kylmyys tai kuumuus, uppoaminen, salama tai pitkäaikainen ajoneuvon seisottaminen.
  • Sota, terroriteot, mellakat, luonnonkatastrofit, säteilyvaikutukset, ydinreaktion hajoaminen ja kaikki ihmisestä tai ilmastosta johtuvat ylivoimaiset esteet.
 • Huolto- tai asennusvirheet, joka on tehty valtuutetun asentajan toimesta.
 • Viat, jotka aiheutuvat käytetyistä varaosista ja jotka eivät täytä eFlexFuel®:in vaatimaa laatutasoa tai jotka eivät ole valmistettu ajoneuvon valmistajan määrittämiä teknisiä ominaisuuksia ja standardeja noudattaen.
 • Viat, jotka aiheutuvat laatutasoltaan vastaavista varaosista, jotka eivät saavuta ajoneuvon valmistajan varaosien laadun tasoa.
 • Asiakkaan tiedossa olleesta viasta ennen ajoneuvon ostamista.
 • Vioista, jotka aiheutuvat kaasukonversiosta, jota ei ole asennettu valmistajan suositusten mukaisesti.
 • Viat, jotka ilmenevät ajoneuvoa tarkoituksellisesti muokattaessa sen tehojen lisäämiseksi tai moottorin toimintaa muuttaessa.
 • Osaan tai komponenttiin liittyvä vika, joka liittyy ajoneuvon valmistajan tekniseen toimenpiteeseen tai muistutukseen, jota ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti.
 • Öljykylpyjakohihnaa tai sen rikkoutumisesta aiheutuneita vikoja.
 • Polttoainepumpun virtausnopeuden kasvamisesta johtuvaa ennenaikaista kulumista.
 • Vikojen aiheuttamia ongelmia, jotka johtuvat ajoneuvon suunnittelu- tai valmistusvirheistä, valmistajan vastuulle kuuluvista vioista tai valmistajan aiheuttamasta ajoneuvon takaisinkutsusta, tai merkkiin liittyvästä tunnetusta poikkeamasta.
 • Valmistajan huolto-ohjeissa mainittuja osia, jotka on luokiteltu kuluviksi osiksi ajoneuvon koko elinkaaren aikana.
 • Kulutustarvikkeita.
 • Suoran tai välillisen vahingon seurauksia, jotka johtuvat ajoneuvon käyttökyvyttömyydestä.
 • Ammatillisia seuraamuksia
 • Korjauksia, jotka on tehty ilman eFlexFuel®:in ennakkosuostumusta.
 • Säilytyksen, pysäköinnin ja sakkojen aiheuttamia kustannuksia.
 • Käytön haittoja, ajoneuvon arvon alenemista.
 • Liiketoiminnan menetyksiä, suoraa tai välillistä kaupallista vahinkoa.
 • Osien vaihtoa varotoimenpiteenä, hyväksynnän, mukavuuden tai esteettisyyden vuoksi.
 • Henkilövahinkoja.
 • Valmistajan teknisiin toimenpiteisiin tai takaisinkutsuihin liittyviä kustannuksia.
 • Korjausten valmistumisaikaa ja siihen liittyviä kustannuksia.
 • Matkakustannuksia.
 • Hinaus- ja tiepalvelukustannuksia.
 • Korvaavan ajoneuvon vuokrakustannuksia tai vaihtoajoneuvoa korjausaikana.
 • Ajoneuvoa, joka on aikaisemmin varustettu toisella konversiojärjestelmällä.
 • Tai mitään muita välillisiä kustannuksia.

Huomautus ajoneuvon omistajan vastuista

Säännöllinen huolto

Takuun voimassaolon varmistamiseksi on poikkeuksetta noudatettava ajoneuvon valmistajan määräyksiä määräaikaishuollon suhteen, ja kaikki huoltotyöt on dokumentoitava täysimääräisesti.

Takuukäsittely edellyttää erityisesti ajoneuvon huolto- ja takuukirjan toimittamista, joka on täytetty autohuollossa suoritetun huoltotoimenpiteen yhteydessä. Mukaan tulee liittää todenteet, joissa on merkittynä ajettu kilometrimäärä, sekä hyväksytyn eFlexFuel® yhteistyökumppanin lausunto, jossa todetaan tarkasti ja yksilöidysti ajoneuvon mallin (valmistusvuosi ja ajettu kilometrimäärä huomioon otettuna) yhteensopivuus konversiojärjestelmän kanssa. Lisäksi on tarvittaessa toimitettava dokumentit, joilla on todistettu, että tarvittavat osat on vaihdettu ennen konversiojärjestelmän asennusta, jotta yhteensopivuus olisi täydellinen ja varmistettaisiin, ettei ajoneuvo kärsi vahinkoa joutuessaan kosketuksiin E85-biopolttoaineen kanssa.

Takuun toteuttamisen ehdot

Takuun korvausvaatimus on tehtävä suoraan eFlexFuel®:in valtuutetulle yhteistyökumppanille viimeistään 7 työpäivän kuluessa vian havaitsemisesta. Muussa tapauksessa korvausvaatimus voidaan katsoa hylätyksi.

Takuu on voimassa ainoastaan eFlexFuel®:in valtuuttamien yhteistyökumppaneiden tarjoamana, ja he suorittavat kaikki takuun piiriin kuuluvat toimenpiteet kuten tarvittavat korjaukset tai viallisten osien vaihdon. Jos ajoneuvo kärsii mekaanisista vioista ulkomailla, se on palautettava eFlexFuel®:in valtuuttaman yhteistyökumppanin luo Suomeen takuukäsittelyn käynnistämiseksi.

eFlexFuel® pidättää itselleen lopullisen päätösvallan takuun hyväksymisestä vaadittavien asiakirjojen, ajoneuvon huoltotodisteiden ja eFlexFuel®:in valtuuttaman yhteistyökumppanin raportin perusteella.

eFlexFuel®:illa on oikeus tehdä muutoksia näihin takuuehtoihin.

Takuun päättyminen ennenaikaisesti

eFlexFuel®-takuu päättyy automaattisesti ennen sen päättymispäivää seuraavissa tapauksissa:

 • Jos eFlexFuel®-konversiolaitteen ohjainlaitteeseen sijoitettu typpikilpi on vahingoittunut, eikä laitteen sarjanumeroa voida tunnistaa
 • Jos ajoneuvon valmistajan huolto-ohjeita ei noudateta. Erityistaitoja vaativat huolto- tai korjaustyöt on suoritettava ammattitaitoisen automekaanikon toimesta käyttäen alkuperäisvalmistajan varaosia tai vastaavaa laatua olevia varaosia, jotka on valmistettu valmistajan määräysten ja standardien mukaisesti. Muussa tapauksessa takuu raukeaa.
 • Jos ajoneuvon valmistajan käyttöohjeita, jotka koskevat ajoneuvon tarkoitusta, ei noudateta.
 • Jos ajoneuvoa merkittävästi muutetaan.
 • Jos ajoneuvo tuhoutuu tai varastetaan.
 • Jos ajoneuvo myydään huutokaupassa.
 • Jos konversiolaite siirretään toiseen ajoneuvoon.

Vastuuvapauslauseke

Edellä kuvatun kattavuuden ulkopuolella eFlexFuel®-tuotteiden käyttö on käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Valmistaja ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden takuuehtojen rikkomisesta tai mistä tahansa välillisestä vahingosta. Tuotteen asentaminen voi mitätöidä kyseisen ajoneuvon valmistajan myöntämän takuun.

Valmistaja ei ota vastuuta paikallisten lakien noudattamatta jättämisestä. Käyttäjän on perehdyttävä paikallisiin lakeihin ja muihin määräyksiin, jotka koskevat ajoneuvojen muokkaamista bioetanolipohjaisten polttoaineiden käyttöön.

eFlexFuel-laitteen takuu

Valmistaja tarjoaa rajoitetun kahden vuoden (24 kuukautta) takuun ohjausyksiköille ja muille komponenteille ostopäivästä alkaen. Takuun rekisteröiminen 90 päivän kuluessa ostosta pidentää ohjausyksikön takuuta viiteen vuoteen (60 kuukauteen) ostopäivästä alkaen.

2024-01-09